User Tools

Site Tools


031--i-t-ng-ni-m-thomas-jefferson-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031--i-t-ng-ni-m-thomas-jefferson-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đài tưởng niệm Jefferson</​b>​ hay <​b>​Điện Thomas Jefferson</​b>​ được chính thức khánh thành vào tháng 4/1943 nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Cố Tổng thống Thomas Jefferson. Công trình nằm bên bờ hồ <​b>​Tidal Basin</​b>,​ ở giữa rừng hoa anh đào Nhật Bản. Kiến trúc sư của điện Jefferson là John Russell Pope và được xây bởi nhà thầu ở Philadelphia là Tyler Nichols và hoàn thành năm 1943. Điện lấy khuôn mẫu của đền Pantheon, đi kèm với tư tưởng thể hiện khát vọng tự do, độc lập và công bằng của vị Tổng thống nước Mỹ. Khu tưởng niệm mang nhiều nét cổ kính, được xây dựng vào thời điểm mà tư tưởng hiện đại đang phát triển mạnh. Phần ngoại thất được dựng từ đá marble Vermont còn phần nội thất chủ yếu là đá marble Georgia và đá vôi. Ðài Tưởng niệm Jefferson theo kiểu bán cổ điển (neoclassical) là kiến trúc nhiều cột (kiểu đền La Hy) với vòm mái hình bán cầu màu trắng.
 +Bên trong công trình là nơi đặt tượng tổng thống Thomas Jefferson.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1337
 +Cached time: 20181017112905
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.116 seconds
 +Preprocessor visited node count: 275/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14310/​2097152 bytes
 +Template argument size: 137/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.02 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​87.266 ​     1 -total
 + ​60.21% ​  ​52.540 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​59.37% ​  ​51.810 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​18.23% ​  ​15.912 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​16.00% ​  ​13.962 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.63%    8.403      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 +  9.08%    7.924      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.20%    6.280      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.15%    4.494      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikify
 +  4.33%    3.780      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1335249-0!canonical and timestamp 20181017112905 and revision id 41239314
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031--i-t-ng-ni-m-thomas-jefferson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)