User Tools

Site Tools


031--o-bellona-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031--o-bellona-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Rennell_Islands_map_en.png/​220px-Rennell_Islands_map_en.png"​ width="​220"​ height="​332"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Rennell_Islands_map_en.png/​330px-Rennell_Islands_map_en.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Rennell_Islands_map_en.png/​440px-Rennell_Islands_map_en.png 2x" data-file-width="​796"​ data-file-height="​1200"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Bellona</​b>​ là một hòn đảo thuộc tỉnh Rennell và Bellona, Quần đảo Solomon, đảo này là đảo lớn thứ hai sau người anh em của nó là đảo Rennell. Đảo Bellona có chiều dải khoảng 10 km, rộng trung bình 2,5 km và có diện tích khoảng 17 km2. Nó gần như hoàn toàn bao quanh bởi những vách đá cao 30–70 m, chủ yếu là các vách đá vôi.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Dân cư trên đảo định cư tại 10 ngôi làng:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Matahenua/​Matamoana (Tây)</​li>​
 +<​li>​Honga'​ubea</​li>​
 +<​li>​Tongomainge</​li>​
 +<​li>​Ngotokanaba</​li>​
 +<​li>​Pauta</​li>​
 +<​li>​Ngongona</​li>​
 +<​li>​Gongau</​li>​
 +<​li>​Ahenoa</​li>​
 +<​li>​Matangi</​li>​
 +<​li>​NukuTonga (Đông)</​li></​ul><​p>​Đảo Bellona cũng giống đảo Rennell, người dân trên đảo chủ yếu là người Polynesia - trong tất cả các đảo có người định cư ở quần đảo Solomon, hầu hết các đảo còn lại là người Melanesia và một ít là người Micronesia. Hòn đảo này được đặt tên vào đầu thế kỷ 19 sau khi thuyền trưởng tàu Bellona là Capt. Lord Rennell'​s tìm ra nó, tên ban đầu của đảo là Mungiki.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>"​THE KINSEN MARU."​. Townsville Daily Bulletin (Qld.: 1885 - 1954) (Qld.: National Library of Australia): p. 6. ngày 18 tháng 3 năm 1933. Retrieved ngày 3 tháng 11 năm 2011.</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​pictures</​li>​
 +<​li>​Cultural Ecology</​li>​
 +<​li>​Beliefs and Rites of Pre-Christian Bellona</​li>​
 +<​li>​Map of Bellona Island</​li>​
 +<​li>​Bellona Travel Guide</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181013123055
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.120 seconds
 +Preprocessor visited node count: 220/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21724/​2097152 bytes
 +Template argument size: 132/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.014/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 749 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​55.926 ​     1 -total
 + ​92.82% ​  ​51.911 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Islands_of_the_Solomon_Islands
 + ​75.95% ​  ​42.477 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​13.45% ​   7.521      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 + ​10.80% ​   6.041      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Solomon_Islands
 +  6.96%    3.894      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.76%    2.102      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon/​core
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336270-0!canonical and timestamp 20181013123055 and revision id 40097774
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031--o-bellona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)