User Tools

Site Tools


031--o-lopez-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031--o-lopez-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Lopez</​b>​ là hòn đảo lớn thứ 3 trong quần đảo San Juan, Quận San Juan, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Đảo có diện tích 29.81 miles2 (77.2 km2), với dân số là 2,177 người theo điều tra dân số năm 2000.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Đải Lopez vốn có tên là Chauncey, được đặt bởi nhà thám hiểm người Mỹ Wilkes'​s để tôn vinh chỉ huy hải quân Hoa Kỳ là Isaac Chauncey. Sau khi chính quyền Anh tổ chức lại bảng tên các đảo thì cái tên Chauncey bị loại bỏ, thay vào đó là tên Lopez như ngày nay, cái tên này được lấy từ viên sĩ quan Gonzalo López de Haro người Tây Ban Nhaư, người đầu tiên khám phá ra quần đảo San Juan.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​^ Phillips, James W. (1971). Washington State Place Names. University of Washington Press. ISBN 0-295-95158-3.</​li>​
 +<li>^ a b Pitcher, Don (June 2005). "Lopez Island"​. San Juan Islands. Moon Handbooks (2 ed.). Emeryville, CA: Avalon Travel Publishing. ISBN 15665918723.</​li>​
 +<li>^ "Lopez Island Day Parks - Odlin County Park". San Juan County. Retrieved 2009-01-24.</​li></​ul>​
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Đảo Lopez</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181011210642
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.036 seconds
 +Real time usage: 0.055 seconds
 +Preprocessor visited node count: 144/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 2949/​2097152 bytes
 +Template argument size: 434/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.004/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 530 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​30.752 ​     1 -total
 + ​78.17% ​  ​24.040 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​72.54% ​  ​22.307 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​60.16% ​  ​18.500 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​12.88% ​   3.961      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dmoz
 +  8.41%    2.585      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.78%    2.084      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336785-0!canonical and timestamp 20181011210642 and revision id 21346718
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031--o-lopez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)