User Tools

Site Tools


031--o-samish-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031--o-samish-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đảo Samish</​b>​ là một khu chưa hợp nhất (unincorporated community) trong quận Skagit, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Nó toạ lạc trên một hòn đảo cùng tên (<​b>​đảo Samish</​b>​),​ nằm ​​ngoài khơi bờ biển phía tây bắc của lục địa Washington. Nó được kết nối với đất liền bằng một hệ thống đê điều được tạo ra trong những năm đầu thế kỷ 20.
 +</​p><​p>​Samish là tên của một bộ lạc người Mỹ bản địa ở Tây Thái Bình Dương (bộ lạc Coast Salish) và hòn đảo Samish hay khu chưa hợp nhất Samish được đặt tên theo tên của bộ tộc này. Hòn đảo là nơi mà tổ tiên của người Samish từng định cư.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1337
 +Cached time: 20181017112906
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.044 seconds
 +Real time usage: 0.075 seconds
 +Preprocessor visited node count: 113/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3851/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 785 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​49.458 ​     1 -total
 + ​95.04% ​  ​47.004 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​64.36% ​  ​31.830 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  4.73%    2.338      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336777-0!canonical and timestamp 20181017112906 and revision id 20373621
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031--o-samish-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)