User Tools

Site Tools


031-30-th-ng-6-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-30-th-ng-6-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p>​Ngày <b>30 tháng 6</b> là ngày thứ 181 (182 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 184 ngày trong năm.
 +</p>
 +<table class="​toccolours"​ style="​float:​ right; margin-left:​ 1em; text-align: center; width: 250px"><​tbody><​tr style="​background:​ #​ccccff"><​td colspan="​7">​« <​b>​Tháng 6 năm 2018</​b>​ »
 +</​td></​tr><​tr style="​background-color:​ #​ccccff"><​td width="​14%">​CN
 +</td>
 +<td width="​14%">​T2
 +</td>
 +<td width="​14%">​T3
 +</td>
 +<td width="​14%">​T4
 +</td>
 +<td width="​14%">​T5
 +</td>
 +<td width="​14%">​T6
 +</td>
 +<td width="​14%">​T7
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​5">​ 
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<td>2
 +</​td></​tr><​tr><​td>​3
 +</td>
 +<td>4
 +</td>
 +<td>5
 +</td>
 +<td>6
 +</td>
 +<td>7
 +</td>
 +<td>8
 +</td>
 +<td>9
 +</​td></​tr><​tr><​td>​10
 +</td>
 +<​td>​11
 +</td>
 +<​td>​12
 +</td>
 +<​td>​13
 +</td>
 +<​td>​14
 +</td>
 +<​td>​15
 +</td>
 +<​td>​16
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17
 +</td>
 +<​td>​18
 +</td>
 +<​td>​19
 +</td>
 +<​td>​20
 +</td>
 +<​td>​21
 +</td>
 +<​td>​22
 +</td>
 +<​td>​23
 +</​td></​tr><​tr><​td>​24
 +</td>
 +<​td>​25
 +</td>
 +<​td>​26
 +</td>
 +<​td>​27
 +</td>
 +<​td>​28
 +</td>
 +<​td>​29
 +</td>
 +<​td>​30
 +</​td></​tr><​tr style="​background-color:​ #ccccff; font-size: 80%"><​td colspan="​7">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Sự kiện</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Sinh</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Mất</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Ngày lễ và kỷ niệm</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​5</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​ul><​li>​1398 – Hoàng tôn Chu Doãn Văn kế vị hoàng đế triều Minh, tức Kiến Văn Đế.</​li>​
 +<​li>​1758 – Chiến tranh bảy năm: Trận Domstadtl giữa Áo và Phổ diễn ra trên khu vực nay thuộc Séc.</​li>​
 +<​li>​1805 – Đạo luật tổ chức Lãnh thổ Michigan của Quốc hội Hoa Kỳ có hiệu lực.</​li>​
 +<​li>​1894 – Cầu Tháp Luân Đôn được khánh thành, cầu bắc qua sông Thames đoạn chảy qua thủ đô của Anh Quốc.</​li>​
 +<​li>​1905 –  Bài viết "<​i>​Zur Elektrodynamik bewegter Körper</​i>"​ của Albert Einstein được tiếp nhận và xuất bản sau đó, trong đó giới thiệu thuyết tương đối hẹp.</​li>​
 +<​li>​1908 – Một vụ nổ lớn xảy ra gần sông Trung Tunguska thuộc khu vực Siberi của Đế quốc Nga, sự kiện có tác động lớn đối với Trái Đất.</​li>​
 +<​li>​1934 – Đảng Quốc xã của Adolf Hitler phát động thanh trừng các đối thủ chính trị tại Đức.</​li>​
 +<​li>​1960 – Cộng hòa Dân chủ Congo giành được độc lập từ Bỉ</​li>​
 +<​li>​1972 – Giây nhuận đầu tiên được thêm vào hệ thống Giờ phối hợp quốc tế (UTC).</​li>​
 +<​li>​1977 – Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á (SEATO) giải thể sau 23 năm tồn tại.</​li>​
 +<​li>​1998 – Joseph Estrada nhậm chức tổng thống của Philippines.</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​1337 - Trần Duệ Tông, hoàng đế thứ 9 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam</​li>​
 +<​li>​1470 - Vua Charles VIII của Pháp</​li>​
 +<​li>​1940 - Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng - giám mục Công giáo Việt Nam, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế</​li>​
 +<​li>​1966 - Mike Tyson, võ sĩ quyền Anh của Mỹ</​li>​
 +<​li>​1983 - Cheryl Cole, ca sĩ Anh, vợ của Ashley Cole</​li>​
 +<​li>​1985 - Michael Phelps, vận động viên bơi lội Mỹ</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​1666 - Alexander Brome, nhà thơ Anh (s. 1620)</​li></​ul>​
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Gnome-timezone.svg/​35px-Gnome-timezone.svg.png"​ width="​35"​ height="​35"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Gnome-timezone.svg/​53px-Gnome-timezone.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Gnome-timezone.svg/​70px-Gnome-timezone.svg.png 2x" data-file-width="​48"​ data-file-height="​48"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết về ngày trong năm  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<table border="​0"​ class="​toccolours"​ style="​margin:​ 0px auto" align="​center"><​tbody><​tr><​td align="​center">​Tháng một | Tháng hai | Tháng ba | Tháng tư | Tháng năm | Tháng sáu | Tháng bảy | Tháng tám | Tháng chín | Tháng mười | Tháng mười một | Tháng mười hai
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​30 tháng 6</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181031121049
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.115 seconds
 +Preprocessor visited node count: 468/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9338/​2097152 bytes
 +Template argument size: 508/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.006/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 661 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​64.060 ​     1 -total
 + ​43.14% ​  ​27.635 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ng&​agrave;​y
 + ​40.44% ​  ​25.903 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​29.42% ​  ​18.844 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​23.62% ​  ​15.132 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​18.78% ​  ​12.029 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​17.74% ​  ​11.365 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&#​7883;​ch_th&​aacute;​ng_n&​agrave;​y
 + ​14.46% ​   9.265      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​11.33% ​   7.256      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.12%    3.919      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​20369-0!canonical and timestamp 20181031121049 and revision id 43272058
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-30-th-ng-6-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)