User Tools

Site Tools


031-ad-yaman-t-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-ad-yaman-t-nh-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Tỉnh Adiyaman</​span><​br/><​span class="​nickname"​ lang="​tr">​Adıyaman</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​02230 Akpınar Bucağı-Adıyaman Merkez-Adıyaman,​ Turkey - panoramio.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​02230_Akp%C4%B1nar_Buca%C4%9F%C4%B1-Ad%C4%B1yaman_Merkez-Ad%C4%B1yaman%2C_Turkey_-_panoramio.jpg/​250px-02230_Akp%C4%B1nar_Buca%C4%9F%C4%B1-Ad%C4%B1yaman_Merkez-Ad%C4%B1yaman%2C_Turkey_-_panoramio.jpg"​ width="​250"​ height="​140"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​02230_Akp%C4%B1nar_Buca%C4%9F%C4%B1-Ad%C4%B1yaman_Merkez-Ad%C4%B1yaman%2C_Turkey_-_panoramio.jpg/​375px-02230_Akp%C4%B1nar_Buca%C4%9F%C4%B1-Ad%C4%B1yaman_Merkez-Ad%C4%B1yaman%2C_Turkey_-_panoramio.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​02230_Akp%C4%B1nar_Buca%C4%9F%C4%B1-Ad%C4%B1yaman_Merkez-Ad%C4%B1yaman%2C_Turkey_-_panoramio.jpg/​500px-02230_Akp%C4%B1nar_Buca%C4%9F%C4%B1-Ad%C4%B1yaman_Merkez-Ad%C4%B1yaman%2C_Turkey_-_panoramio.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1148"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr class="​mw-empty-elt"/></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của tỉnh Adiyaman ở Thổ Nhĩ Kỳ" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Locator_map-Ad%C4%B1yaman_Province.png/​300px-Locator_map-Ad%C4%B1yaman_Province.png"​ width="​300"​ height="​129"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Locator_map-Ad%C4%B1yaman_Province.png/​450px-Locator_map-Ad%C4%B1yaman_Province.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Locator_map-Ad%C4%B1yaman_Province.png/​600px-Locator_map-Ad%C4%B1yaman_Province.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​343"/><​br/><​small>​Vị trí của tỉnh Adiyaman ở Thổ Nhĩ Kỳ</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Tỉnh Adiyaman trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​29%;​left:​60.64%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Tỉnh Adiyaman"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Tỉnh Adiyaman"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Tỉnh Adiyaman</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Thổ Nhĩ Kỳ</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Đông Nam Anatolia</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Tỉnh lỵ và thành phố lớn nhất</​th><​td>​
 +Adıyaman <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Chính quyền<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Khu vực bầu cử</​th><​td>​
 +Adiyaman</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng</​th><​td>​
 +7,​614 km<​sup>​2</​sup>​ (2,​940 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal"><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng</​th><​td>​
 +610.484</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +80/​km<​sup>​2</​sup>​ (210/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã ISO 3166</​th><​td class="​nickname">​
 +TR-02 <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Biển số xe</​th><​td>​
 +02</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Adıyaman</​b>​ là một tỉnh ở trung-nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tỉnh này được lập năm 1954 từ một phần của tỉnh Malatya. Diện tích tỉnh này là 7.614 km². Dân số năm 2006 ước khoảng 677.518 người, còn theo điều tra dân số năm 2000 thì dân số là 623.811, năm 1990 là 513.131 người 1990. Tỉnh lỵ là Adıyaman.
 +</​p><​p>​Khu vực này có dân sinh sống từ rất sớm với nhiều nền văn minh. Nemrud Dağı là nơi có nhiều tượng do Antiochus Theos, vua Commagene cho xây dựng.
 +</p>
  
 +<​p>​Tỉnh Adıyaman được chia thành 9 huyện (tỉnh lỵ được bôi đậm):
 +</p>
 +<​ul><​li><​b>​Adıyaman</​b></​li>​
 +<​li>​Besni</​li>​
 +<​li>​Çelikhan</​li>​
 +<​li>​Gerger</​li>​
 +<​li>​Gölbaşı</​li>​
 +<​li>​Kahta</​li>​
 +<​li>​Samsat</​li>​
 +<​li>​Sincik</​li>​
 +<​li>​Tut</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, tài liệu MS Excel – <​i>​Population of province/​district centers and towns/​villages and population growth rate by provinces </​i></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​p><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​37°48′2″B</​span>​ <span class="​longitude">​38°18′19″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​37,​80056°B 38,​30528°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​37.80056;​ 38.30528</​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Adıyaman (tỉnh)</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%"><​span class="​flagicon"><​img alt="​Thổ Nhĩ Kỳ" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​23px-Flag_of_Turkey.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​35px-Flag_of_Turkey.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​45px-Flag_of_Turkey.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/></​span>​ Tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<p>
 +<span style="​white-space:​nowrap">​
 +Adana •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Adıyaman •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Afyonkarahisar •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Ağrı •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Aksaray •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Amasya •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Ankara •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Antalya •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Ardahan •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Artvin •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Aydın •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Balıkesir •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Bartın •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Batman •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Bayburt •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Bilecik •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Bingöl •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Bitlis •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Bolu •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Burdur •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Bursa •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Çanakkale •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Çankırı •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Çorum •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Denizli •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Diyarbakır •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Düzce •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Edirne •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Elazığ •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Erzincan •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Erzurum •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Eskişehir •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Gaziantep •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Giresun •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Gümüşhane •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Hakkâri •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Hatay •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Iğdır •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Isparta •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Istanbul •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +İzmir •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kahramanmaraş •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Karabük •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Karaman •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kars •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kastamonu •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kayseri •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kilis •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kırıkkale •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kırklareli •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kırşehir •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kocaeli •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Konya •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kütahya •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Malatya •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Manisa •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Mardin •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Mersin •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Muğla •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Muş •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Nevşehir •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Niğde •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Ordu •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Osmaniye •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Rize •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Sakarya •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Samsun •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Şanlıurfa •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Siirt •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Sinop •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Şırnak •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Sivas •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Tekirdağ •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Tokat •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Trabzon •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Tunceli •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Uşak •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Van •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Yalova •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Yozgat •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Zonguldak
 +</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​1"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Provinces of Turkey"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​BlankMapTurkeyProvinces.png/​80px-BlankMapTurkeyProvinces.png"​ width="​80"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​BlankMapTurkeyProvinces.png/​120px-BlankMapTurkeyProvinces.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​BlankMapTurkeyProvinces.png/​160px-BlankMapTurkeyProvinces.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​500"/></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1256
 +Cached time: 20181011084448
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.368 seconds
 +Real time usage: 0.460 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3265/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 53662/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2192/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 492/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.115/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.5 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 371.619 ​     1 -total
 + ​83.97% ​ 312.066 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Province_TR
 + ​82.85% ​ 307.899 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​62.98% ​ 234.033 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.25%   ​34.374 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Th&#​7893;​_Nh&#​297;​_K&#​7923;​
 +  8.58%   ​31.895 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.31%   ​27.169 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.49%   ​24.105 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  6.00%   ​22.313 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  5.16%   ​19.174 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​250812-0!canonical and timestamp 20181011084448 and revision id 37232047
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-ad-yaman-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)