User Tools

Site Tools


031-amag-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-amag-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Amagá</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Khu tự quản  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Perspectiva de la Estación del Ferrocarril Camilo Restrepo. Amagá (Antioquia).JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Perspectiva_de_la_Estaci%C3%B3n_del_Ferrocarril_Camilo_Restrepo._Amag%C3%A1_%28Antioquia%29.JPG/​300px-Perspectiva_de_la_Estaci%C3%B3n_del_Ferrocarril_Camilo_Restrepo._Amag%C3%A1_%28Antioquia%29.JPG"​ width="​300"​ height="​225"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Perspectiva_de_la_Estaci%C3%B3n_del_Ferrocarril_Camilo_Restrepo._Amag%C3%A1_%28Antioquia%29.JPG/​450px-Perspectiva_de_la_Estaci%C3%B3n_del_Ferrocarril_Camilo_Restrepo._Amag%C3%A1_%28Antioquia%29.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Perspectiva_de_la_Estaci%C3%B3n_del_Ferrocarril_Camilo_Restrepo._Amag%C3%A1_%28Antioquia%29.JPG/​600px-Perspectiva_de_la_Estaci%C3%B3n_del_Ferrocarril_Camilo_Restrepo._Amag%C3%A1_%28Antioquia%29.JPG 2x" data-file-width="​4608"​ data-file-height="​3456"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của Amagá"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​Flag_of_Amag%C3%A1.svg/​100px-Flag_of_Amag%C3%A1.svg.png"​ width="​100"​ height="​67"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​Flag_of_Amag%C3%A1.svg/​150px-Flag_of_Amag%C3%A1.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​Flag_of_Amag%C3%A1.svg/​200px-Flag_of_Amag%C3%A1.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;">​Ấn chương chính thức của Amagá<​br/><​small><​b>​Ấn chương</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của khu tự quản Amagá trong tỉnh Antioquia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2d/​Colombia_-_Antioquia_-_Amag%C3%A1.svg/​250px-Colombia_-_Antioquia_-_Amag%C3%A1.svg.png"​ width="​250"​ height="​261"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2d/​Colombia_-_Antioquia_-_Amag%C3%A1.svg/​375px-Colombia_-_Antioquia_-_Amag%C3%A1.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2d/​Colombia_-_Antioquia_-_Amag%C3%A1.svg/​500px-Colombia_-_Antioquia_-_Amag%C3%A1.svg.png 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​2085"/><​br/><​small>​Vị trí của khu tự quản Amagá trong tỉnh Antioquia</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​300px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​300px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​300px"><​img alt="​Amagá trên bản đồ Colombia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Colombia_location_map.svg/​300px-Colombia_location_map.svg.png"​ width="​300"​ height="​340"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Colombia_location_map.svg/​450px-Colombia_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Colombia_location_map.svg/​600px-Colombia_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​2027"​ data-file-height="​2294"/><​div style="​position:​absolute;​top:​49.784%;​left:​50.138%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Amagá"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Amagá"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Amagá</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​Vị trí trong Colombia</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​23px-Flag_of_Colombia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​35px-Flag_of_Colombia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​45px-Flag_of_Colombia.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Colombia</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh (Departmento)</​th><​td>​
 +Antioquia</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Amagá</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +84 km<​sup>​2</​sup>​ (32 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(28 tháng 5 năm 2005)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +22.579</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +270/​km<​sup>​2</​sup>​ (700/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Amagá</​b>​ là một khu tự quản thuộc tỉnh Antioquia, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Amagá đóng tại Amagá Khu tự quản Amagá có diện tích 84 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, Amagá có dân số 22579 người.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Municipalities of Colombia”. Statoids. Bản gốc lưu trữ 5 tháng 5 năm 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAmag%C3%A1&​amp;​rft.btitle=Municipalities+of+Colombia&​amp;​rft.date=26+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fstatoids.com%2Fyco.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Flag_of_Antioquia_Department.svg/​40px-Flag_of_Antioquia_Department.svg.png"​ width="​40"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Flag_of_Antioquia_Department.svg/​60px-Flag_of_Antioquia_Department.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Flag_of_Antioquia_Department.svg/​80px-Flag_of_Antioquia_Department.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​500"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết địa lý tỉnh Antioquia, Colombia ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1334
 +Cached time: 20181010170708
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.288 seconds
 +Real time usage: 0.364 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3241/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25783/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3806/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 992/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.084/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.47 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 316.027 ​     1 -total
 + ​86.15% ​ 272.265 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​63.45% ​ 200.531 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.55%   ​30.178 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  8.96%   ​28.326 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  8.42%   ​26.623 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.47%   ​23.622 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  7.39%   ​23.369 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.00%   ​22.108 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.75%   ​15.010 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1335443-0!canonical and timestamp 20181010170708 and revision id 22474155
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-amag-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)