User Tools

Site Tools


031-amphilophus-robertsoni-la-gi

Amphilophus robertsoni là loài cá thuộc họ Cá hoàng đế được biết bởi tên phổ biến "Robertson's cichlid", "false firemouth", và "turquoise cichlid".[1] Thức ăn của cá bao gồm 13% là con mồi lẩn tránh do 6.2% hàm lồi của nó bắt được trong khi ăn.

031-amphilophus-robertsoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)