User Tools

Site Tools


031-apartad-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-apartad-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Apartadó</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Khu tự quản  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Apartado Cll 98.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​84/​Apartado_Cll_98.JPG/​300px-Apartado_Cll_98.JPG"​ width="​300"​ height="​225"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​84/​Apartado_Cll_98.JPG/​450px-Apartado_Cll_98.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​84/​Apartado_Cll_98.JPG/​600px-Apartado_Cll_98.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của Apartadó"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Flag_of_Apartad%C3%B3.svg/​100px-Flag_of_Apartad%C3%B3.svg.png"​ width="​100"​ height="​50"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Flag_of_Apartad%C3%B3.svg/​150px-Flag_of_Apartad%C3%B3.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Flag_of_Apartad%C3%B3.svg/​200px-Flag_of_Apartad%C3%B3.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​500"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Ấn chương chính thức của Apartadó"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Escudo_de_Apartado.svg/​80px-Escudo_de_Apartado.svg.png"​ width="​80"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Escudo_de_Apartado.svg/​120px-Escudo_de_Apartado.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Escudo_de_Apartado.svg/​160px-Escudo_de_Apartado.svg.png 2x" data-file-width="​668"​ data-file-height="​753"/><​br/><​small><​b>​Ấn chương</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của khu tự quản Apartadó trong tỉnh Antioquia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​Colombia_-_Antioquia_-_Apartad%C3%B3.svg/​250px-Colombia_-_Antioquia_-_Apartad%C3%B3.svg.png"​ width="​250"​ height="​261"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​Colombia_-_Antioquia_-_Apartad%C3%B3.svg/​375px-Colombia_-_Antioquia_-_Apartad%C3%B3.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​Colombia_-_Antioquia_-_Apartad%C3%B3.svg/​500px-Colombia_-_Antioquia_-_Apartad%C3%B3.svg.png 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​2085"/><​br/><​small>​Vị trí của khu tự quản Apartadó trong tỉnh Antioquia</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​300px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​300px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​300px"><​img alt="​Apartadó trên bản đồ Colombia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Colombia_location_map.svg/​300px-Colombia_location_map.svg.png"​ width="​300"​ height="​340"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Colombia_location_map.svg/​450px-Colombia_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Colombia_location_map.svg/​600px-Colombia_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​2027"​ data-file-height="​2294"/><​div style="​position:​absolute;​top:​41.076%;​left:​45.141%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Apartadó"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Apartadó"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Apartadó</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​Vị trí trong Colombia</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​23px-Flag_of_Colombia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​35px-Flag_of_Colombia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​45px-Flag_of_Colombia.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Colombia</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh (Departmento)</​th><​td>​
 +Antioquia</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +600 km<​sup>​2</​sup>​ (200 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(28 tháng 5 năm 2005)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +67.591</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +110/​km<​sup>​2</​sup>​ (290/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Apartadó</​b>​ là một khu tự quản thuộc tỉnh Antioquia, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Apartadó đóng tại Apartadó Khu tự quản Apartadó có diện tích 600 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Apartadó có dân số 67591 người.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Municipalities of Colombia”. Statoids. Bản gốc lưu trữ 5 tháng 5 năm 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AApartad%C3%B3&​amp;​rft.btitle=Municipalities+of+Colombia&​amp;​rft.date=26+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fstatoids.com%2Fyco.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​p>​Bản mẫu:​Tỉnh Antioquia
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​30px-Flag_of_Colombia.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​45px-Flag_of_Colombia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​60px-Flag_of_Colombia.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Colombia ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1336
 +Cached time: 20181010170709
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.304 seconds
 +Real time usage: 0.394 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3237/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25303/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3814/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 995/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.095/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.49 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 351.511 ​     1 -total
 + ​84.32% ​ 296.384 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​60.30% ​ 211.973 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.93%   ​34.914 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.02%   ​28.175 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.28%   ​25.605 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.86%   ​24.116 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.71%   ​23.597 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  5.69%   ​20.006 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  5.35%   ​18.821 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1335466-0!canonical and timestamp 20181010170709 and revision id 40894387
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-apartad-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)