User Tools

Site Tools


031-aracataca-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-aracataca-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Aracataca</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Aracataca'​s church where Garcia Marquez was baptized.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Aracataca%27s_church_where_Garcia_Marquez_was_baptized.JPG/​250px-Aracataca%27s_church_where_Garcia_Marquez_was_baptized.JPG"​ width="​250"​ height="​181"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Aracataca%27s_church_where_Garcia_Marquez_was_baptized.JPG/​375px-Aracataca%27s_church_where_Garcia_Marquez_was_baptized.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Aracataca%27s_church_where_Garcia_Marquez_was_baptized.JPG/​500px-Aracataca%27s_church_where_Garcia_Marquez_was_baptized.JPG 2x" data-file-width="​3518"​ data-file-height="​2554"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của Aracataca"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​Flag_of_Aracataca_%28Magdalena%29.svg/​100px-Flag_of_Aracataca_%28Magdalena%29.svg.png"​ width="​100"​ height="​50"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​Flag_of_Aracataca_%28Magdalena%29.svg/​150px-Flag_of_Aracataca_%28Magdalena%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​Flag_of_Aracataca_%28Magdalena%29.svg/​200px-Flag_of_Aracataca_%28Magdalena%29.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​500"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Tên hiệu:​ <​span class="​nickname">​Cataca</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của the town and municipality of Aracataca in the Department of Magdalena."​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​57/​Colombia_-_Magdalena_-_Aracataca.svg/​250px-Colombia_-_Magdalena_-_Aracataca.svg.png"​ width="​250"​ height="​418"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​57/​Colombia_-_Magdalena_-_Aracataca.svg/​375px-Colombia_-_Magdalena_-_Aracataca.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​57/​Colombia_-_Magdalena_-_Aracataca.svg/​500px-Colombia_-_Magdalena_-_Aracataca.svg.png 2x" data-file-width="​895"​ data-file-height="​1496"/><​br/><​small>​Vị trí của the town and municipality of Aracataca in the Department of Magdalena.</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Aracataca trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​44.116%;​left:​29.393%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Aracataca"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Aracataca"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Aracataca</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Country</​th><​td>​
 +Colombia</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Region</​th><​td>​
 +Caribbean</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Department</​th><​td>​
 +Magdalena</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Foundation</​th><​td>​
 +1885</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +1.755 km<​sup>​2</​sup>​ (678 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2005)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +51.975</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ </​th><​td>​
 +<​small><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +(UTC-5)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +<​br/>​www.aracataca-magdalena.gov.co</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left;​ font-size:​smaller">​
 +<​sup>​*</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Aracataca</​b>​ là một khu tự quản thuộc tỉnh Magdalena, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Aracataca đóng tại Aracataca Khu tự quản Aracataca có diện tích 2024 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Aracataca có dân số 39910 người.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Tây Ban Nha)</​b>​ DANE 2005 Census: Aracataca</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Municipalities of Colombia”. Statoids. Bản gốc lưu trữ 5 tháng 5 năm 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAracataca&​amp;​rft.btitle=Municipalities+of+Colombia&​amp;​rft.date=26+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fstatoids.com%2Fyco.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​p>​Bản mẫu:​Tỉnh Magdalena
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​30px-Flag_of_Colombia.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​45px-Flag_of_Colombia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​60px-Flag_of_Colombia.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Colombia ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181012155409
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.268 seconds
 +Real time usage: 0.351 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2743/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23009/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2326/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1392/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.075/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.37 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 311.142 ​     1 -total
 + ​82.21% ​ 255.781 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​60.14% ​ 187.134 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​12.43% ​  ​38.678 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.35%   ​29.088 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.95%   ​24.725 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.75%   ​20.991 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  5.63%   ​17.515 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  5.44%   ​16.941 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  4.73%   ​14.702 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Colombia
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1335469-0!canonical and timestamp 20181012155408 and revision id 40894410
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-aracataca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)