User Tools

Site Tools


031-arusha-v-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-arusha-v-ng-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Vùng Arusha</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Vùng  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Trung tâm thành phố Arusha với núi Meru ở đằng sau" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​Arusha.jpg/​300px-Arusha.jpg"​ width="​300"​ height="​200"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​Arusha.jpg/​450px-Arusha.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​Arusha.jpg/​600px-Arusha.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​681"/><​div>​Trung tâm thành phố Arusha với núi Meru ở đằng sau</​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr class="​mw-empty-elt"/></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của vùng Arusha trong Tanzania"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​Tanzania_Arusha_location_map.svg/​200px-Tanzania_Arusha_location_map.svg.png"​ width="​200"​ height="​190"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​Tanzania_Arusha_location_map.svg/​300px-Tanzania_Arusha_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​Tanzania_Arusha_location_map.svg/​400px-Tanzania_Arusha_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​3302"​ data-file-height="​3143"/><​br/><​small>​Vị trí của vùng Arusha trong Tanzania</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​300px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​300px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​300px"><​img alt="​Vùng Arusha trên bản đồ Tanzania"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Tanzania_location_map.svg/​300px-Tanzania_location_map.svg.png"​ width="​300"​ height="​286"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Tanzania_location_map.svg/​450px-Tanzania_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Tanzania_location_map.svg/​600px-Tanzania_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​3302"​ data-file-height="​3143"/><​div style="​position:​absolute;​top:​24.528%;​left:​57.143%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Vùng Arusha"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Vùng Arusha"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Vùng Arusha</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​Vị trí trong Colombia</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​text-align:​ center; font-size: smaller; font-weight:​ bold; padding-bottom:​ 0.7em;">​Tọa độ:​ <span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​3°0′N</​span>​ <span class="​longitude">​36°0′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​3°N 36°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-3.000;​ 36.000</​span></​span></​span></​span></​span>​ </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Flag_of_Tanzania.svg/​23px-Flag_of_Tanzania.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Flag_of_Tanzania.svg/​35px-Flag_of_Tanzania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Flag_of_Tanzania.svg/​45px-Flag_of_Tanzania.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Tanzania</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Arusha</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Đặt tên theo</​th><​td>​
 +Arusha <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Arusha</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +33.809 km<​sup>​2</​sup>​ (13,​054 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(25 tháng 8 năm 2002)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +1.292.973</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +38/​km<​sup>​2</​sup>​ (99/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã ISO 3166</​th><​td class="​nickname">​
 +TZ-01 <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Arusha</​b>​ là một vùng của Tanzania. Thủ phủ của vùng Arusha đóng tại Arusha. Vùng Arusha có diện tích 33809 ki lô mét vuông. Đến thời điểm điều tra dân số ngày 25 tháng 8 năm 2002, vùng Arusha có dân số 1292973 người.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Vùng này có các huyện sau: Ngorongoro, Arusha, Karatu, Monduli, Longido và Arumeru.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Regions of Tanzania”. Statoids. Ngày 18 tháng 3 năm 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AArusha+%28v%C3%B9ng%29&​amp;​rft.btitle=Regions+of+Tanzania&​amp;​rft.date=28+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Futz.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​p>​Bản mẫu:Vùng Arusha
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Flag-map_of_Tanzania.svg/​30px-Flag-map_of_Tanzania.svg.png"​ width="​30"​ height="​29"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Flag-map_of_Tanzania.svg/​45px-Flag-map_of_Tanzania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Flag-map_of_Tanzania.svg/​60px-Flag-map_of_Tanzania.svg.png 2x" data-file-width="​370"​ data-file-height="​360"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Tanzania ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1335
 +Cached time: 20181010170338
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.464 seconds
 +Real time usage: 0.605 seconds
 +Preprocessor visited node count: 11562/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 66759/​2097152 bytes
 +Template argument size: 18727/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 860/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.087/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.63 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 558.403 ​     1 -total
 + ​92.29% ​ 515.332 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​78.20% ​ 436.675 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​42.43% ​ 236.938 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 + ​37.83% ​ 211.248 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr
 + ​26.80% ​ 149.665 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr2
 +  8.00%   ​44.692 ​   191 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_flag2
 +  7.73%   ​43.169 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  4.90%   ​27.384 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.28%   ​23.899 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336500-0!canonical and timestamp 20181010170338 and revision id 22267658
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-arusha-v-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)