User Tools

Site Tools


031-aspasmogaster-tasmaniensis-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-aspasmogaster-tasmaniensis-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Aspasmogaster tasmaniensis</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Aspasmogaster tasmaniensis - Gould.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Aspasmogaster_tasmaniensis_-_Gould.jpg/​280px-Aspasmogaster_tasmaniensis_-_Gould.jpg"​ width="​280"​ height="​183"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Aspasmogaster_tasmaniensis_-_Gould.jpg/​420px-Aspasmogaster_tasmaniensis_-_Gould.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Aspasmogaster_tasmaniensis_-_Gould.jpg/​560px-Aspasmogaster_tasmaniensis_-_Gould.jpg 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​393"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chordata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Actinopterygii</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Gobiesociformes</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Gobiesocidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Aspasmogaster</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​A. tasmaniensis</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Aspasmogaster tasmaniensis</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​(Günther,​ 1861) </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Aspasmogaster tasmaniensis</​b>​ là một loài cá trong họ Gobiesocidae,​ được tìm thấy ở quanh bờ biển tây và nam của Úc bao gồm Tasmania. Nó dài đến 8 cm.
 +</p>
  
 +
 +<​ul><​li>​Thông tin "<​i>​Aspasmogaster tasmaniensis</​i>"​ trên <​i>​FishBase</​i>,​ chủ biên Ranier Froese và Daniel Pauly. Phiên bản tháng tháng 6 năm 2006.</​li>​
 +<​li>​Australian Museum</​li></​ul><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Aulacocephalus.jpg/​70px-Aulacocephalus.jpg"​ width="​70"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Aulacocephalus.jpg/​105px-Aulacocephalus.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Aulacocephalus.jpg/​140px-Aulacocephalus.jpg 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​506"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết Lớp Cá vây tia  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div> ​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181011203121
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.169 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1294/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10419/​2097152 bytes
 +Template argument size: 934/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 912 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 147.626 ​     1 -total
 + ​85.51% ​ 126.240 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​45.52% ​  ​67.193 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​15.75% ​  ​23.256 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​11.00% ​  ​16.244 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Actinopterygii-stub
 +  8.69%   ​12.825 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.65%    6.870      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.93%    5.800      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  2.43%    3.589      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  0.90%    1.333      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​FishBase_species
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1335375-0!canonical and timestamp 20181011203121 and revision id 37348946
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-aspasmogaster-tasmaniensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)