User Tools

Site Tools


031-b-ba-ba-m-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-b-ba-ba-m-u-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Ba màu</​b>​ (tiếng Ba Lan:<​i>​Trzy kolory</​i>​) là tên chỉ loạt 3 bộ phim của đạo diễn Krzysztof Kieślowski,​ một sự hợp tác của Ba Lan - Pháp - Thụy Sĩ. Tên của các bộ phim: Ba màu: Xanh (<​i>​Trois couleurs: Bleu</​i>​) (1993) (giành giải Sư tử vàng 1993), Ba màu: Trắng - <​i>​Trzy kolory: Biały</​i>​ (<​i>​Trois couleurs: Blanc</​i>​) (1994) (đạo diễn giành giải Gấu bạc cho đạo diễn xuất sắc nhất), và <i>Ba màu: Đỏ</​i>​ (<​i>​Trois couleurs: Rouge</​i>​) (1994) (đề cử giải Cành cọ vàng).
 +</​p><​p>​Ba phim nền theo các màu sắc của lá cờ Pháp. Những câu chuyện kể trong phim được dựa trên khẩu hiệu Tự do, Bình đẳng, Bác ái (tiéng Pháp: Liberté, Egalité, Fraternité),​ có niên đại từ thời điểm của cuộc Cách mạng Pháp. Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính trong Xanh, Đỏ, và ngôn ngữ Ba Lan trong Trắng. Ba màu cũng chỉ Paris - Xanh, Warsaw - Trắng, và Đỏ tại Geneva. Phim có sự tham gia của nhà soạn nhạc nổi tiếng Zbigniew Preisner.
 +</p>
  
 +<​dl><​dt><​i>​Ba màu: Xanh</​i></​dt></​dl><​dl><​dt><​i>​Ba màu: Trắng</​i></​dt></​dl><​dl><​dt><​i>​Ba màu: Đỏ</​i></​dt></​dl>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1338
 +Cached time: 20181017112905
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.120 seconds
 +Preprocessor visited node count: 539/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8168/​2097152 bytes
 +Template argument size: 553/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.33 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​96.975 ​     1 -total
 + ​50.83% ​  ​49.295 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​35.56% ​  ​34.483 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​32.14% ​  ​31.166 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Imdb_title
 + ​14.37% ​  ​13.934 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​12.00% ​  ​11.641 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.86%    6.655      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.07%    5.888      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_len
 +  5.90%    5.724      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​EditAtWikidata
 +  5.66%    5.492      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_rightmost
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336330-0!canonical and timestamp 20181017112905 and revision id 23851989
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-b-ba-ba-m-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)