User Tools

Site Tools


031-b-chim-i-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-b-chim-i-n-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bộ Chim điên</​b>​ (danh pháp khoa học: <​i><​b>​Suliformes</​b></​i>,​ còn gọi là "<​b>​Phalacrocoraciformes</​b>"​ như theo <​i>​Christidis &amp; Boles 2008</​i>​) là một tên gọi do Đại hội Điểu học Quốc tế (IOC) đề xuất<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Do chứng cứ gần đây cho thấy bộ Pelecaniformes truyền thống là đa ngành<​sup id="​cite_ref-Mayr2003_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ nên người ta đề xuất rằng bộ này nên được chia tách ra để phản ánh đúng các mối quan hệ tiến hóa thật sự.
 +</p>
  
 +<​p>​Trong số các họ của bộ Pelecaniformes truyền thống chỉ có Pelecanidae là còn lại. Họ chim nhiệt đới Phaethontidae được chuyển sang bộ của chính nó là <​b>​Phaethontiformes</​b>​. Phân tích di truyền dường như chỉ ra rằng Pelecaniformes nghĩa mới (bao gồm Pelecanidae,​ Balaenicipitidae và Scopidae) trên thực tế có quan hệ họ hàng gần với Ardeidae và Threskiornithidae. Còn đối với Suliformes, chúng dường như chỉ là các họ hàng xa đối với bộ Pelecaniformes theo nghĩa mới<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​. Theo phân loại của Hackett và ctv (2008) thì Gaviiformes (chim lặn gavia), Sphenisciformes (chim cánh cụt), Procellariiformes (hải âu), Ciconiiformes (hạc), cũng như Suliformes và Pelecaniformes,​ tất cả dường như đều tiến hóa từ cùng một tổ tiên chung. Một siêu bộ chim lội nước cũng đã được đề xuất<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​http://​www.worldbirdnames.org/​n-ibises.html</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Mayr2003-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Mayr Gerald (2003): The phylogenetic affinities of the Shoebill (<​i>​Balaeniceps rex</​i>​). <​i>​Journal für Ornithologie</​i>​ <​b>​144</​b>​(2):​ 157–175. [Tiếng Anh với tóm tắt tiếng Đức] Tóm tắt HTML</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kennedy,​ M., R.D. Gray and H.G. Spencer (2000), The phylogenetic relationships of the shags and cormorants: can sequence data resolve a disagreement between behavior and morphology? Mol. Phylogenet. Evol. 17, 345-359.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Mayr (2005)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​A Phylogenomic Study of Birds Reveals Their Evolutionary History. Shannon J. Hackett, et al. Science 320, 1763 (2008)</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181012034408
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.240 seconds
 +Real time usage: 0.284 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1797/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 113430/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1224/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1797/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.068/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.1 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 211.050 ​     1 -total
 + ​89.96% ​ 189.864 ​     9 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​63.32% ​ 133.633 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​35.74% ​  ​75.421 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​32.27% ​  ​68.114 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chim
 + ​11.15% ​  ​23.524 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  7.54%   ​15.912 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  4.43%    9.358      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Icon
 +  2.61%    5.516      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  2.58%    5.439      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336285-0!canonical and timestamp 20181012034408 and revision id 17009004
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-b-chim-i-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)