User Tools

Site Tools


031-b-i-ca-t-m-bi-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-b-i-ca-t-m-bi-t-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​1/​1d/​Bai_ca_tam_biet.jpg/​170px-Bai_ca_tam_biet.jpg"​ width="​170"​ height="​313"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​1/​1d/​Bai_ca_tam_biet.jpg/​255px-Bai_ca_tam_biet.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​1/​1d/​Bai_ca_tam_biet.jpg/​340px-Bai_ca_tam_biet.jpg 2x" data-file-width="​608"​ data-file-height="​1119"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một trang chép nhạc về <​i>​Bài ca tạm biệt</​i>,​ với đầy đủ ba lời hát</​div></​div></​div>​
 +<​p><​i><​b>​Bài ca tạm biệt</​b></​i>​ là một bài hát sinh hoạt tập thể, phong trào khá nổi tiếng ở Việt Nam thường hát khi chia tay, do nhạc sĩ Công giáo Viết Chung sáng tác.
 +</​p><​p>​Nhạc sĩ Viết Chung tên thật là Giuse Đỗ Quang Trung, ông sáng tác <​i>​Bài ca tạm biệt</​i>​ khi đang công tác tại Trung tâm huấn luyện Cán bộ Quốc gia của Chương trình Xây dựng nông thôn thời Việt Nam Cộng hòa, tọa lạc tại rừng Chí Linh (Vũng Tàu) nên còn gọi là Đoàn Văn Công Chí Linh. Ban đầu, bài hát này chỉ dùng trong các sinh hoạt của trung tâm, nhưng về sau, nó đã được phổ biến ra cộng đồng cho đến ngày nay. Toàn bài hát có ba lời, nhưng thường thì người ta chỉ biết đến lời thứ nhất.
 +</p>
  
 +<table class="​cquote"​ role="​presentation"​ style="​margin:​auto;​ border-collapse:​ collapse; border: none; background-color:​ transparent;​ width: auto;"><​tbody><​tr><​td style="​width:​ 20px; vertical-align:​ top; border: none; color: #B2B7F2; font-size: 40px; font-family:​ 'Times New Roman',​ Times, serif; font-weight:​ bold; line-height:​ .6em; text-align: left; padding: 10px 10px;">​“
 +</td>
 +<td style="​vertical-align:​ top; border: none; padding: 4px 10px;">​Gặp nhau đây, rồi chia tay.<​p>​Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây.<​br/>​Niềm hăng say còn chưa phai.<​br/>​Đường trường sông núi hẹn mai ta xum vầy.<​br/>​Đường trường sông núi hẹn mai ta xum vầy.
 +...
 +</p>
 +</td>
 +<td style="​width:​ 20px; vertical-align:​ bottom; border: none; color: #B2B7F2; font-size: 40px; font-family:​ 'Times New Roman',​ Times, serif; font-weight:​ bold; line-height:​ .6em; text-align: right; padding: 10px 10px;">​”
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​ul><​li>​Tập bài hát <​i>​Trung tâm huấn luyện Cán bộ Xây dựng Nông thôn, 1972</​i>,​ <​i>​Cộng đồng ca</​i></​li></​ul>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181017074326
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.099 seconds
 +Preprocessor visited node count: 266/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8334/​2097152 bytes
 +Template argument size: 386/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 772 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​81.597 ​     1 -total
 + ​71.55% ​  ​58.382 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​66.60% ​  ​54.343 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​14.97% ​  ​12.216 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​13.08% ​  ​10.675 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.21%    5.887      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.63%    5.413      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.52%    5.319      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cquote
 +  3.72%    3.037      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  2.14%    1.749      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEU
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1337816-0!canonical and timestamp 20181017074326 and revision id 41241474
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-b-i-ca-t-m-bi-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)