User Tools

Site Tools


031-b-i-th-v-ti-u-i-xe-kh-ng-k-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-b-i-th-v-ti-u-i-xe-kh-ng-k-nh-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bài thơ về tiểu đội xe không kính</​b>​ là bài thơ của tác giả Phạm Tiến Duật. Bài thơ này được tặng giải Nhất cuộc thi thơ của báo <​i>​Văn nghệ</​i>​ năm 1969 và được đưa vào tập thơ "​Vầng trăng quầng lửa" của tác giả.<​sup id="​cite_ref-sgk_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​- <​i>​Bài thơ về tiểu đội xe không kính được sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Đế quốc Mĩ. Bài thơ nằm</​i>​ trong chùm thơ của Phạm Tiến Duật được tặng giải Nhất cuộc thi thơ của báo Văn nghệ năm 1969. Sau này bài thơ được đưa vào tập thơ <​i>​“ Vầng trăng quầng lửa”</​i>​ (1970) của tác giả.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-sgk-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Sách Ngữ văn lớp 9 tập một, trang 132 (sách của Bộ GD-ĐT, tái bản lần thứ 11)</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1265
 +Cached time: 20181024073511
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.117 seconds
 +Preprocessor visited node count: 247/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12924/​2097152 bytes
 +Template argument size: 89/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 331/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.030/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1,016 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​99.198 ​     1 -total
 + ​65.53% ​  ​65.007 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Underlinked
 + ​44.13% ​  ​43.775 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ambox
 + ​15.82% ​  ​15.698 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​14.15% ​  ​14.035 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.22%    7.164      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.58%    5.535      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Thi&#​7871;​u_ngu&#​7891;​n_g&#​7889;​c
 +  3.57%    3.541      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.43%    2.407      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1335410-0!canonical and timestamp 20181024073511 and revision id 44004108
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-b-i-th-v-ti-u-i-xe-kh-ng-k-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)