User Tools

Site Tools


031-baidu-tieba-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-baidu-tieba-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bách Độ Thiếp Ba</​b>​ (Trung văn giản thể: <​i>​百度贴吧</​i>,​ Trung văn phồn thể: <​i>​百度貼吧</​i>,​ phanh âm: <​i>​Bǎidù Tiēba</​i>​) là diễn đàn trực tuyến do công ty Bách Độ của Trung Quốc lập ra vào ngày 25 tháng 11 năm 2003. Do Bách Độ Thiếp Ba có thao tác giản đơn, số người tham gia đông, có sức ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc đại lục nên đã thu hút được đông đảo cư dân mạng Trung Quốc tham gia.
 +</​p><​p>​Năm 2012, Bách Độ mở thêm phiên bản tiếng Việt dành cho thị trường Việt Nam, lúc đầu gọi là <​b>​Baidu Trà đá quán</​b>,​ sau đó lần lượt đổi tên là <​b>​Baidu Tieba</​b>​ và <​b>​Postbar</​b>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181017100853
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.092 seconds
 +Preprocessor visited node count: 196/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7349/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 838 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​70.441 ​     1 -total
 + ​71.63% ​  ​50.454 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​47.18% ​  ​33.233 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​23.34% ​  ​16.443 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​20.84% ​  ​14.678 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​11.60% ​   8.173      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.64%    3.269      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1337834-0!canonical and timestamp 20181017100853 and revision id 22299903
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-baidu-tieba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)