User Tools

Site Tools


031-baringo-huy-n-la-gi

Huyện Baringo là một huyện thuộc tỉnh Rift Valley ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 264978 người. Huyện #dis# có diện tích 8646 km². Huyện lỵ đóng tại Kabarnet[1].

031-baringo-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)