User Tools

Site Tools


031-bilozerske-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-bilozerske-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Bilozerske</​span><​br/><​span class="​nickname">​Білозерське</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Bilozerske 03.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a8/​Bilozerske_03.JPG/​250px-Bilozerske_03.JPG"​ width="​250"​ height="​187"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a8/​Bilozerske_03.JPG/​375px-Bilozerske_03.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a8/​Bilozerske_03.JPG/​500px-Bilozerske_03.JPG 2x" data-file-width="​3462"​ data-file-height="​2592"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;">​Hiệu kỳ của Bilozerske<​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Ấn chương chính thức của Bilozerske"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Belozerske_gerb.png/​100px-Belozerske_gerb.png"​ width="​100"​ height="​92"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Belozerske_gerb.png/​150px-Belozerske_gerb.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​8/​8e/​Belozerske_gerb.png 2x" data-file-width="​189"​ data-file-height="​173"/><​br/><​small><​b>​Ấn chương</​b></​small></​td></​tr><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"​ colspan="​2"><​img alt="​Huy hiệu của Bilozerske"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Belozerske_gerb.png/​75px-Belozerske_gerb.png"​ width="​75"​ height="​69"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Belozerske_gerb.png/​113px-Belozerske_gerb.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Belozerske_gerb.png/​150px-Belozerske_gerb.png 2x" data-file-width="​189"​ data-file-height="​173"/><​br/><​small><​b>​Huy hiệu</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Bilozerske trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​23.035%;​left:​60.294%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Bilozerske"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Bilozerske"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Bilozerske</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​23px-Flag_of_Ukraine.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​35px-Flag_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​45px-Flag_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Ukraine</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh (oblast)</​th><​td>​
 +Donetsk</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Raion</​th><​td>​
 +Đô thị</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2001)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +17.868</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +EET (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +EEST (UTC+3)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +http://​www.Bilozerske-adm.gov.ua/</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Bilozerske</​b>​ (tiếng Ukraina: <​i>​Білозерське</​i>​) là một thành phố của Ukraina. Thành phố này thuộc tỉnh Donetsk. Thành phố này có diện tích ? km2, dân số theo điều tra dân số năm 2001 là 17868 người.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“За матеріалами перепису”. Cục điều tra dân số Ukraina. 2001.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABilozerske&​amp;​rft.btitle=%D0%97%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%83&​amp;​rft.date=2001&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=C%E1%BB%A5c+%C4%91i%E1%BB%81u+tra+d%C3%A2n+s%E1%BB%91+Ukraina&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2F2001.ukrcensus.gov.ua%2Fresults%2Ftotal_population1%2Fstructure_population%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Outline_of_Ukraine.svg/​40px-Outline_of_Ukraine.svg.png"​ width="​40"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Outline_of_Ukraine.svg/​60px-Outline_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Outline_of_Ukraine.svg/​80px-Outline_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1187"​ data-file-height="​798"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ liên quan đến địa lý Ukraina này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​span style="​float:​left;​width:​6em">​ </​span><​div style="​font-size:​114%">​Đơn vị hành chính Tỉnh Donetsk, Ukraina</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div><​small>​Trung tâm hành chính: </​small>​ <​b>​Donetsk</​b></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding:​0.2em 1.0em; line-height:​1.1em;">​Huyện</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​padding:​0.4em 0; line-height:​1.4em;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Amvrosiivka <​b>​·</​b> ​ Bakhmut <​b>​·</​b> ​ Boykivske <​b>​·</​b> ​ Dobropillia <​b>​·</​b> ​ Kostiantynivka <​b>​·</​b> ​ Lyman <​b>​·</​b> ​ Manhush <​b>​·</​b> ​ Marinka <​b>​·</​b> ​ Nikolske <​b>​·</​b> ​ Novoazovsk <​b>​·</​b> ​ Oleksandrivka <​b>​·</​b> ​ Pokrovsk <​b>​·</​b> ​ Shakhtarsk <​b>​·</​b> ​ Sloviansk <​b>​·</​b> ​ Starobesheve <​b>​·</​b> ​ Velyka Novosilka <​b>​·</​b> ​ Volnovakha <​b>​·</​b> ​ Yasynuvata</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​7"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Flag of Ukraine"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​50px-Flag_of_Ukraine.svg.png"​ width="​50"​ height="​33"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​75px-Flag_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​100px-Flag_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/><​p><​img alt="​Coat of arms of Donetsk Oblast"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Coat_of_Arms_of_Donetsk_Oblast_1999.svg/​50px-Coat_of_Arms_of_Donetsk_Oblast_1999.svg.png"​ width="​50"​ height="​54"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Coat_of_Arms_of_Donetsk_Oblast_1999.svg/​75px-Coat_of_Arms_of_Donetsk_Oblast_1999.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Coat_of_Arms_of_Donetsk_Oblast_1999.svg/​100px-Coat_of_Arms_of_Donetsk_Oblast_1999.svg.png 2x" data-file-width="​490"​ data-file-height="​530"/></​p></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding:​0.2em 1.0em; line-height:​1.1em;">​Thành phố</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​padding:​0.4em 0; line-height:​1.4em;"><​table class="​nowraplinks navbox-subgroup"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding-left:​0em;​padding-right:​0em;"><​p>​Quan trọng cấp huyện</​p></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Avdiivka <​b>​·</​b> ​ Bakhmut <​b>​·</​b> ​ Debaltseve <​b>​·</​b> ​ Dobropillia <​b>​·</​b> ​ Dokuchaievsk <​b>​·</​b> ​ <​b>​Donetsk</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Druzhkivka <​b>​·</​b> ​ Horlivka <​b>​·</​b> ​ Khartsyzk <​b>​·</​b> ​ Kirovske <​b>​·</​b> ​ Kostiantynivka <​b>​·</​b> ​ Kramatorsk <​b>​·</​b> ​ Lyman <​b>​·</​b> ​ Makiivka <​b>​·</​b> ​ Mariupol <​b>​·</​b> ​ Myrnohrad <​b>​·</​b> ​ Novohrodivka <​b>​·</​b> ​ Pokrovsk <​b>​·</​b> ​ Selydove <​b>​·</​b> ​ Shakhtarsk <​b>​·</​b> ​ Sloviansk <​b>​·</​b> ​ Snizhne <​b>​·</​b> ​ Toretsk <​b>​·</​b> ​ Torez <​b>​·</​b> ​ Vuhledar <​b>​·</​b> ​ Yasynuvata <​b>​·</​b> ​ Yenakiieve <​b>​·</​b> ​ Zhdanivka <​b>​·</​b>​ </​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding:​0.2em 1.0em; line-height:​1.1em;">​Khu định cư<​br/>​kiểu đô thị</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​padding:​0.4em 0; line-height:​1.4em;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Boykivske <​b>​·</​b> ​ Oleksandrivka <​b>​·</​b> ​ Manhush <​b>​·</​b> ​ Velyka Novosilka <​b>​·</​b> ​ Volodarske <​b>​·</​b> ​  
 +<​i><​b>​more...</​b></​i></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding:​0.2em 1.0em; line-height:​1.1em;">​Làng</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​padding:​0.4em 0; line-height:​1.4em;"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​i><​b>​more...</​b></​i></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181014005439
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.352 seconds
 +Real time usage: 0.449 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3248/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 52109/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7076/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1026/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.112/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.66 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 379.649 ​     1 -total
 + ​75.96% ​ 288.375 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​58.49% ​ 222.057 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​12.62% ​  ​47.902 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.59% ​  ​40.207 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Donetsk
 +  9.79%   ​37.156 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ukrainian_oblast
 +  8.99%   ​34.138 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  8.24%   ​31.270 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.95%   ​30.167 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.89%   ​26.176 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1338125-0!canonical and timestamp 20181014005438 and revision id 40794109
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-bilozerske-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)