User Tools

Site Tools


031-capitanejo-la-gi

Capitanejo là một khu tự quản thuộc tỉnh Santander, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Capitanejo đóng tại Capitanejo Khu tự quản Capitanejo có diện tích 81 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Capitanejo có dân số 6380 người.[1]

031-capitanejo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)