User Tools

Site Tools


031-caucasia-la-gi

Caucasia là một khu tự quản thuộc tỉnh Antioquia, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Caucasia đóng tại Caucasia Khu tự quản Caucasia có diện tích 1411 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Caucasia có dân số 47439 người.[1]

031-caucasia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)