User Tools

Site Tools


031-cerrito-la-gi

Cerrito là một khu tự quản thuộc tỉnh Santander, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Cerrito đóng tại Cerrito Khu tự quản Cerrito có diện tích 416 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Cerrito có dân số 5942 người.[1]

031-cerrito-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)