User Tools

Site Tools


031-cisneros-la-gi

Cisneros là một khu tự quản thuộc tỉnh Antioquia, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Cisneros đóng tại Cisneros Khu tự quản Cisneros có diện tích 46 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Cisneros có dân số 9397 người.[1]

031-cisneros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)