User Tools

Site Tools


031-danh-s-ch-c-c-qu-c-gia-ng-nam-theo-gdp-danh-ngh-a-la-gi

Sau đây là Danh sách các quốc gia Đông Nam Á theo GDP danh nghĩa từng năm. Số liệu được tham chiếu chủ yếu từ IMF. Đơn vị tính: triệu USD

  1. ^ Tổng GDP được cập nhật từ Quỷ tiền tệ quốc tế (IMF); Ngân hàng thế giới WB; CIA Facbook – 2009.
  2. ^ “XE Currency Table: USD”. Truy cập 17 tháng 2 năm 2015. 
  3. ^ Tổng GDP được cập nhật từ Quỷ tiền tệ quốc tế (IMF); Ngân hàng thế giới WB; CIA Facbook – 2011.
  4. ^ “XE Currency Table: USD”. Truy cập 17 tháng 2 năm 2015. 
031-danh-s-ch-c-c-qu-c-gia-ng-nam-theo-gdp-danh-ngh-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)