User Tools

Site Tools


031-danh-s-ch-h-n-m-ng-c-la-gi

Đây là danh sách các vua hay thủ lĩnh cai trị Người Mông Cổ. Danh sách trình bày theo thứ tự thời gian với các triều đại khác nhau.

Tuoba[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Khaidu Khan (? - 1130)
 2. Kabun Khan (1130 - 1148)
 3. Ambaghai Khan (1149 - 1156)
 4. Hotula Khan (1156 - 1161)
 5. Yesükhei Baghatur (1161 - 1171)
 6. Genghis Khan (1189 - 1227)
 7. Tolui (nhiếp chính) (1227 - 1229)
 8. Ögedei Khan (1229 - 1241)
 9. Töregene Khatun (nhiếp chính) (1243 - 1246)
 10. Güyük Khan (1246 - 1248)
 11. Oghul Ghaymish (nhiếp chính) (1248 - 1251)
 12. Möngke Khan (1251 - 1259)
 • Vua đế quốc Nguyên:
 1. Kublai Khan (1260 - 1294)
 2. Temür Khan (1294 - 1307)
 3. Khayisan (1307 - 1311)
 4. Ayurbarwada Buyantu Khan (1311 - 1320)
 5. Shidebala (1320 - 1323)
 6. Yesün-Temür (1323 - 1328)
 7. Ragibagh Khan (1328)
 8. Jayaatu Khan Tugh Temür (1328 - 1329; 1329 - 1332)
 9. Rinchinbal Khan (1332)
 10. Toghun Temür (1333 - 1370)
 1. Biligtü Khan (1370 - 1378)
 2. Uskhal Khan (1378 - 1388)
 3. Jorightu Khan (1388-1392)
 4. Engke Khan (? - 1392)
 5. Elbeg Nigülesügchi Khan (1392 - 1399)
 6. Gun Temür Khan (1400 - 1402)
 7. Örüg Temür Khan (Guilichi), không chingisid
 8. Öljei Temür Khan (1403 - 1412)
 9. Delbeg Khan (1415)
 10. Oyiradai Khan (1415 - 1425)
 11. Adai Khan (1425-1438)
 12. Tayisung Khan (Toghtoa Bukha) (1433-1452)
 13. Agbarjin (1453)
 14. Esen Tayisi (1453 - 1454)
 15. Markörgis Khan (1454 - 1465)
 16. Mulan Khan (1465 - 1466)
 17. Manduulun Khan (1475 - 1478)
 18. Dayan Khan (1478 - 1516)
 19. Bars Bolud Jinong (Phó)
 20. Bodi Alagh Khan (1516 - 1547)
 21. Darayisung Gödeng Khan (1547 - 1557)
 22. Tumen Jasaghtu Khan (1557 - 1592)
 23. Buyan Sechen Khan (1592 - 1603)
 24. Ligden Khan (1604 - 1634)
 25. Ejei Khan (1634 - 1635)

Sau cái chết của Ejei Khan, nhà nước Mông Cô tan rã thành 3 quốc gia:

 1. Khara-Khula (1634)
 2. Baatur Khung-Taiji (1634-1653)
 3. Sengge (1653-1670)
 4. Galdan Boshugtu Khan (1670-1697)
 5. Tsewang-Rabtan (1694-1727)
 6. Galdan Tseren Khan (1727-1745)
 7. Tsewang Dorji-Namjil (1746-1749)
 8. Lamdarja (1749-1752)
 9. Dawachi (1752-1755)
 • Vương quốc Thượng Mông Cổ:
 1. Gushi Khan Toro Baikhu (1642-1655)
 2. Dayan Ochir Khan (1655-1669)
 3. Gonchug Dalai Khan (1669-1698)
 4. Lhazang Chingis Khan (1698-1717)
 1. Khoo-Orlog (d.1644)
 2. Shikir-Daichung (1644-1661)
 3. Puntsog (1661-1669)
 4. Ayuukhi (1669-1724)
 5. Tseren-Dondog (1724-1735)
 6. Dondug-Ombo (1735-1741)
 7. Dondug-Dashi (1741-1761)
 8. Ubashi (1762-1771)

Bogd Khan (thứ 8 Jebtsundamba Khutuktu) (1911-1924)

 • Dughlát Muhammad Haidar, Norbert Elias, Edward Denison Ross - The Tarikh-i-rashidi
 • Henry Hoyle Howorth-History of the Mongols
 • Herbert Franke, Denis Twitchett, John King Fairbank -The Cambridge History of China: Alien regimes and border states, 907-1368
 • William Bayne Fisher, Peter Jackson, Laurence Lockhart, J. A. Boyle -The Cambridge history of Iran, 5
 • Konstantin Nikolaevich Maksimov - Kalmykia in Russia's past and present national policies and administrative system
031-danh-s-ch-h-n-m-ng-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)