User Tools

Site Tools


031-fredonia-la-gi

Fredonia là một khu tự quản thuộc tỉnh Antioquia, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Fredonia đóng tại Fredonia Khu tự quản Fredonia có diện tích 247 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Fredonia có dân số 21913 người.[1]

031-fredonia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)