User Tools

Site Tools


031-garissa-huy-n-la-gi

Huyện Garissa là một huyện thuộc tỉnh North-Eastern ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 329939 người. Huyện Garissa có diện tích 44952 km². Huyện lỵ đóng tại Garissa[1].

031-garissa-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)