User Tools

Site Tools


031-giraldo-la-gi

Giraldo là một khu tự quản thuộc tỉnh Antioquia, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Giraldo đóng tại Giraldo Khu tự quản Giraldo có diện tích 239 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Giraldo có dân số 4076 người.[1]

031-giraldo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)