User Tools

Site Tools


031-homa-bay-huy-n-la-gi

Huyện Homa Bay là một huyện thuộc tỉnh Nyanza ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 288540 người. Huyện Homa Bay có diện tích 1160 km². Huyện lỵ đóng tại Homa Bay[1].

031-homa-bay-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)