User Tools

Site Tools


031-kajiado-huy-n-la-gi

Huyện Kajiado là một huyện thuộc tỉnh Rift Valley ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 406054 người. Huyện Kajiado có diện tích 21903 km². Huyện lỵ đóng tại Kajiado[1].

031-kajiado-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)