User Tools

Site Tools


031-kakamega-huy-n-la-gi

Huyện Kakamega là một huyện thuộc tỉnh Western ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 603422 người. Huyện Kakamega có diện tích 1395 km². Huyện lỵ đóng tại Kakamega[1].

031-kakamega-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)