User Tools

Site Tools


031-keiyo-huy-n-la-gi

Huyện Keiyo là một huyện thuộc tỉnh Rift Valley ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 143865 người. Huyện Keiyo có diện tích 1439 km². Huyện lỵ đóng tại Iten/Tambach[1].

031-keiyo-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)