User Tools

Site Tools


031-kericho-huy-n-la-gi

Huyện Kericho là một huyện thuộc tỉnh Rift Valley ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 468493 người. Huyện Kericho có diện tích 2111 km². Huyện lỵ đóng tại Kericho[1].

031-kericho-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)