User Tools

Site Tools


031-kisii-central-huy-n-la-gi

Huyện Kisii Central là một huyện thuộc tỉnh Nyanza ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 491786 người. Huyện Kisii Central có diện tích 649 km². Huyện lỵ đóng tại Kisii[1].

031-kisii-central-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)