User Tools

Site Tools


031-koibatek-huy-n-la-gi

Huyện Koibatek là một huyện thuộc tỉnh Rift Valley ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 138163 người. Huyện Koibatek có diện tích 2306 km². Huyện lỵ đóng tại Eldama Ravine[1].

031-koibatek-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)