User Tools

Site Tools


031-machakos-huy-n-la-gi

Huyện Machakos là một huyện thuộc tỉnh Eastern ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 906644 người. Huyện Machakos có diện tích 6281 km². Huyện lỵ đóng tại Machakos[1].

031-machakos-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)