User Tools

Site Tools


031-mandera-huy-n-la-gi

Huyện Mandera là một huyện thuộc tỉnh North-Eastern ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 250372 người. Huyện Mandera có diện tích 26744 km². Huyện lỵ đóng tại Mandera[1].

031-mandera-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)