User Tools

Site Tools


031-marsabit-huy-n-la-gi

Huyện Marsabit là một huyện thuộc tỉnh Eastern ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 121478 người. Huyện Marsabit có diện tích 61296 km². Huyện lỵ đóng tại Marsabit[1].

031-marsabit-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)