User Tools

Site Tools


031-matanza-la-gi

Matanza là một khu tự quản thuộc tỉnh Santander, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Matanza đóng tại Matanza Khu tự quản Matanza có diện tích 184 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Matanza có dân số 6353 người.[1]

031-matanza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)