User Tools

Site Tools


031-mount-elgon-huy-n-la-gi

Huyện Mount Elgon là một huyện thuộc tỉnh Western ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 135033 người. Huyện Mount Elgon có diện tích 944 km². Huyện lỵ đóng tại Mount Elgon[1].

031-mount-elgon-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)