User Tools

Site Tools


031-nairobi-huy-n-la-gi

Huyện Nairobi là một huyện thuộc tỉnh Nairobi Area ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 2143254 người. Huyện Nairobi có diện tích 696 km². Huyện lỵ đóng tại Nairobi[1].

031-nairobi-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)