User Tools

Site Tools


031-nandi-huy-n-la-gi

Huyện Nandi là một huyện thuộc tỉnh Rift Valley ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 578751 người. Huyện Nandi có diện tích 2899 km². Huyện lỵ đóng tại Kapsabet[1].

031-nandi-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)