User Tools

Site Tools


031-retiro-la-gi

Retiro là một khu tự quản thuộc tỉnh Antioquia, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Retiro đóng tại Retiro Khu tự quản Retiro có diện tích 273 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Retiro có dân số 13426 người.[1]

031-retiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)