User Tools

Site Tools


031-sabaneta-la-gi

Sabaneta là một khu tự quản thuộc tỉnh Antioquia, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Sabaneta đóng tại Sabaneta Khu tự quản Sabaneta có diện tích 15 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Sabaneta có dân số 28173 người.[1]

031-sabaneta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)