User Tools

Site Tools


031-salda-a-la-gi

Saldaña là một khu tự quản thuộc tỉnh Tolima, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Saldaña đóng tại Saldaña Khu tự quản Saldaña có diện tích 214 km². Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Saldaña có dân số 14273 người.[1]

031-salda-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)