User Tools

Site Tools


031-san-jer-nimo-la-gi

San Jerónimo là một khu tự quản thuộc tỉnh Antioquia, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản San Jerónimo đóng tại San Jerónimo Khu tự quản San Jerónimo có diện tích 155 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản San Jerónimo có dân số 9655 người.[1]

031-san-jer-nimo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)