User Tools

Site Tools


031-sopetr-n-la-gi

Sopetrán là một khu tự quản thuộc tỉnh Antioquia, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Sopetrán đóng tại Sopetrán Khu tự quản Sopetrán có diện tích 223 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Sopetrán có dân số 10981 người.[1]

031-sopetr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)